top of page

Hypertoni - Högt blodtryck

Vad innebär egentligen ett högt blodtryck och vad kan vi göra åt det?
Bakgrund


Högt blodtryck är den ledande enskilda behandlingsbara orsak till sjukdom och för tidig död. Man delar ofta upp högt blodtryck i primära hypertonier samt sekundära hypertonier. En primär hypertoni är ofta komplex med multipla bakomliggande faktorer som ålder, ärftlighet, livsstil och så vidare spelar in. Sekundär hypertoni kallar man ett högt blodtryck där man kan identifiera isolerade orsakande faktorer som en hormonell obalans, sömnapné eller blodtryckshöjande läkemedel


Riskfaktorer för att utveckla primär hypertoni innefattar: Ärftlighet, ålder, livsstilsfaktorer, förhöjda blodfetter, diabetes, hjärtkärlsjukdom, graviditetsrelaterat högt blodtryck.


Går man med ett högt blodtryck för länge så ökar risken att man drabbas av sjukdomstillstånd som: stroke, hjärtsvikt, njursvikt, hjärtinfarkter, förmaksflimmer, kärlsjukdomar och demens.


Behandling av blodtryck, med god sänkning, leder till att man minskar risken för att drabbas av ovanstående sjukdomstillstånd avsevärt. Man har sett att en sänkning av det övre trycket med 10 mmHg alternativt det undre trycket med 5 mmHg sänker risken för kardiovaskulära händelser med 20-50% samt risken för kardiovaskulär död med 20%.


Definition


Det finns olika grader av högt blodtryck men översiktligt kan man säga att ett övre tryck över 140 och ett undre tryck över 90 kan klassas som ett högt blodtryck.


Symtom

  • Oftast inga symtom alls

  • Diffusa symtom: Huvudvärk, trötthet, nedsatt fysisk prestationsförmåga.

  • Har man en en hypertensiv kris, vilket är ett akut tillstånd med väldigt höga blodtryck så kan man få akut organpåverkan


Utredning


Utredning av hypertoni ska innefatta ett grundligt samtal med patienten för att utröna symtombild och eventuellt identifiera kausalitet och riskfaktorer samt riskprofil hos patienten. En noggrann kroppslig undersökning ska ingå i utredningen. För att fastställa blodtrycket krävs ofta upprepade mätningar alternativt långtidsmätning av blodtrycket, detta då en enskild blodtrycksmätning kan variera kraftigt beroende på omständigheter (du kanske är nervös eller precis gått upp för massa trappor, då stiger blodtrycket). Förutom detta kan även utredningar som blodprover och EKG ingå.

Har man misstanke om sekundär hypertoni gör man riktade undersökningar för det man misstänker kan vara orsaken till det höga trycket.Behandling


Behandlingen vid högt blodtryck är individuell och beror på ifall blodtrycket är primärt eller sekundärt högt, patientens riskprofil och hur högt trycket ligger.


Behandlingen utgörs oftast av livsstilsförändringar och farmakologisk hjälp för att sänka blodtrycket. Har man identifierat ett sekundärt högt blodtryck till följd av annat sjukdomstillstånd ska man självklart behandla det underliggande tillståndet.


Akuta tillstånd med högt blodtryck och organpåverkan ska handläggas av vårdpersonal på akutmottagning.


Uppföljning


Till en början så bör man komma på tätare kontroller hos sjuksköterska samt läkare, dels för uppföljning av livsstilsåtgärder men också för att se hur väl man svarat och tolererat de eventuella läkemedel man satt in och ifall det krävs justeringar.


När blodtrycket är välreglerat och riskfaktorer bedöms vara under kontroll kan man med fördel glesa ner besöken till till ca 1-2 kontroller per år.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page