top of page

Integritetspolicy

Tibble Vårdcentral värnar om din integritet!

Vi arbetar kontinuerligt med att hantera personuppgifter enligt gällande lagstiftning för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Vi registrerar aldrig fler uppgifter än vad som krävs. För att skydda din integritet är det viktigt att du inte uppger personuppgifter när du kontaktar oss via e-post eller sociala medier. GDPR medför att vi har svårt att kommunicera kring känsliga frågor via e-post, istället hänvisar vi till telefonkontakt.

Personuppgiftsansvarig

Tibble Group AB: Tibble Torg 1, 196 34 Kungsängen

Tibble vårdcentral app

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och registrerar dina uppgifter för att bedriva säker och kvalitativ verksamhet. Dina uppgifter behandlas i olika system för statistik, utveckling, kvalitetssäkring, planering, utvärdering och verksamhetsuppföljning. Behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan regleras i tillämplig lagstiftning. Vi kan även samla in personuppgifter i syfte att informera om och marknadsföra våra tjänster eller evenemang. Här använder vi samtycke där du skriver under för att godkänna din medverkan. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, kontakta oss i så fall. Vi samlar endast in personuppgifter som har ett uttryckligt ändamål och försöker minimera mängden personuppgifter vi behandlar. Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller längre än gällande lag tillåter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter som har ett uttryckligt ändamål för behandlingen, exempelvis:

  • namn

  • adress

  • personnummer

  • bankuppgifter/kontonummer

  • övriga kontaktuppgifter som e-postadress och telefonnummer

  • hälsorelaterade uppgifter

  • uppgifter i arbetsansökningar

Vi kan även behandla känsliga personuppgifter om det är nödvändigt för att ge dig rätt och säker service. Personuppgifter om närstående kan även behandlas, det vill säga uppgifter som du själv eller närstående har lämnat.

När du kontaktar Tibble eller använder våra tjänster, samlar vi in vissa personuppgifter. Vi använder vår app, tibblevc, för att erbjuda våra telefonitjänster (MBX) och behandlar personuppgifter för att förbättra tjänstens kvalitet och användarupplevelse.

 

Vad samlas in?

När appen tibblevc laddas ner och används hämtas information från mobilens kontaktbok till tibblevc, inklusive namn och telefonnummer. Varken samtalsloggar eller SMS från mobilen samlas in. Företagsgemensamma och användargenererade uppgifter, såsom samtalsloggar, röstmeddelanden, textmeddelanden, e-post, adress, personnummer, användar-ID, lösenord och systeminformation (t.ex. mastinformation och sessions-ID) samlas in när tjänsten används.

 

Varför samlas det in?

Uppgifterna samlas in för att tibblevc ska erbjuda en högkvalitativ tjänst med funktioner som ger användaren värde. Kontakt- och samtalsrelaterade uppgifter används för att enkelt kunna ringa och skicka SMS samt följa upp kontakter, både per användare och på företagsnivå. Företagsgemensamma uppgifter som svarsgrupper och ringlistor skapas för att effektivisera arbetsflödet. Systemspecifika uppgifter samlas för loggning och felsökningssyfte.

Hur uppgifterna lagras?

Kontakter från användarens mobiltelefon lagras inte persistent utan läses in vid användning av appen. Företagsgemensamma uppgifter, samtalsloggar, ringlistor, svarsgrupper, SMS, chatmeddelanden, e-post, adress, personnummer, användar-ID och lösenord lagras på våra servrar.

Hur uppgifterna delas?

Enskilda användares kontaktuppgifter från mobilens kontaktbok delas inte med tredje part. Företagsgemensamma uppgifter kan delas inom företaget som använder appen, inklusive kontaktuppgifter, samtalsloggar och svarsgrupper. Den organisation eller myndighet som vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt lagen. Vi kan även dela dina uppgifter med personuppgiftsbiträden som hanterar dina uppgifter för vår räkning, såsom leverantörer av externa system. Med samtliga av dessa har vi skriftliga avtal så att dina uppgifter behandlas säkert. I den utsträckning det går strävar vi efter att behandla dina uppgifter inom Sverige och EU men ibland sker personuppgiftsbehandlingen i andra länder. Vi gör då allt vi kan för att säkerställa att dessa uppgifter hanteras enligt gällande lagar och har därför avtal med alla våra underleverantörer.

Personuppgifter vi samlar in från tredje part

Vi inhämtar personuppgifter från publika personregister, kreditbedömningsregister och tidvis från CM Partner AB. Dessa uppgifter inkluderar kredituppgifter och kontaktuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, inklusive brandväggar, antivirusprogram och begränsad åtkomst till system och nätverk. Tvåfaktorsautentisering används för vissa tjänster. Vi arbetar kontinuerligt med organisatoriska säkerhetsåtgärder för att hindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Detta görs exempelvis genom behörighetsbegränsning för åtkomst till uppgifter.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Tibble Group AB lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla sitt syfte. Uppgifter kan raderas om du återkallar ditt samtycke om vi inte är skyldiga av lagliga skäl. Personuppgifter som behandlas enligt bokföringslagen lagras i sju år. Journaluppgifter lagras enligt patientdatalagen i 10 år. Inspelade samtal raderas normalt efter två veckor.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kan komma att be om ytterligare uppgifter om dig för att hantera din förfrågan och kommer alltid att säkerställa att informationen lämnas ut till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan begära att få dina personuppgifter rättade ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Om du anser att någon uppgift är felaktig, inklusive i din journal, ska du vända dig till oss med en begäran om rättelse. Om vi inte kommer överens om rättelse kan du begära en notering i journalen om att du som användare anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i dina data.

Det är viktigt att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig, därför uppdateras din adress automatiskt via folkbokföringen, men vi vill gärna att du meddelar oss om du ändrar telefonnummer.

Rätt till radering och gallring

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran. Tibble Group AB bedriver verksamhet som ibland kräver att information lagras enligt andra lagar än Dataskyddsförordningen (exempelvis skyldigheten att lagra vissa uppgifter i sju år enligt bokföringslagen).

Du kan återkalla de samtycken vi använder oss av vid marknadsföring, men övriga personuppgifter gallras så fort vi inte behöver dem enligt lag och/eller avtal.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss:

  • Telefon: 08-519 26 220

  • E-post: info@tibblevc.se

  • Adress: Tibble Group AB, Tibble Torg 1, 196 34 Kungsängen

Ladda ner
bottom of page